B.I.B.S - IVI - Informace o kurzu

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Institut veřejného investování

připravil pro pokročilé zadavatele veřejných zakázek další běh vzdělávacího programu s názvem:

Manažer procesů veřejného investování a zadávání veřejných zakázek

______________________________________________________________________________________

Cíle a charakteristika programu

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborné kvalifikace pracovníků právních a zakázkových odborů veřejných zadavatelů nebo dodavatelů pro veřejný sektor v segmentu veřejného investování.

Program reaguje také na skutečnosti, že v blízké budoucnosti zadávací praxi velmi významně ovlivní i další dva faktory:

 - od 1. října 2016 nabyl účinnosti nový Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

a

- od 1. dubna 2017 budou postupně všechna zadávací řízení povinně realizována elektronickou formou

  • Vzdělávací program je primárně určen pro pokročilé administrátory s praxí samostatného vedení zadávacích řízení na úrovni vedoucích úředníků nebo kandidátů na tuto funkci.
  • Je realizován výhradně prezenční formou, přičemž je kladen velký důraz na interaktivní metody výuky, spojené s vysokou úrovní lektorů, špičkových odborníků z oblasti právní teorie i zadavatelské praxe.
  • Absolventi získají komplexní přehled o všech aspektech, tvořících oblast veřejného investování, významně prohloubí své znalosti administrátorských činností a detailně se seznámí s praxí elektronického vedení zadávacích řízení. Získané poznatky prokáží úspěšným absolvováním závěrečné zkoušky.

 Obsah

Obsah vzdělávacího programu je gradován tak, jak probíhají procesy jednotlivých částí veřejného investování:

-          od širšího pohledu a teoretickou část k novému zákonu, prezentovanou autory nového zákona,

-          přes detailní praktické činnosti, úkony a organizaci, v podmínkách veřejných zadavatelů s různou organizační strukturou  

-          až po uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem nebo problematiku dozoru nad dodržováním zákona.

 Samostatnou částí vzdělávacího programu je seznámení s problematikou elektronizace veřejných zakázek a praktická výuka elektronického vedení zadávacího řízení v prostřední Národního elektronického nástroje (NEN).

 Lektorský tým

Seznam členů lektorského týmu IVI a jeho zkušenosti ke stažení  ZDE (265.5 kB, Adobe Acrobat dokument).

 Komu je program určen 

Cílovou skupinou jsou pokročilí veřejní zadavatelé, kteří se intenzivně zabývají vedením procesů veřejného investování a administrace zadávacích řízení. Současně si potřebují v těchto procesech rozšířit své znalosti a doplnit odbornou způsobilost pro posílení svých kompetencí. 

 Program je vhodný také pro pracovníky externích administrátorů veřejných zakázek nebo odborníky na účast ve veřejných zakázkách velkých dodavatelských organizací.

 Vzdělávací program je v jednom běhu připraven pro skupinu do 25 účastníků.

 Struktura a časová dotace

 Modul I:

Úvod do právní úpravy celé oblasti veřejného investování s důrazem na nový Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
Časová dotace: 6 hodin

Modul II:

Praktické činnosti v administrátorské praxi zadávacích řízení
Časová dotace: 27 hodin

Modul III:

Specifika zadávacích řízení 
Časová dotace:  15 hodin

Modul IV.

Elektronické vedení administrace zadávacího řízení v prostředí Národního elektronického nástroje (NEN)
Časová dotace: 6 hodin

 Modul V.

Individuální konzultace lektorů s účastníky ke konkrétním tématům z jejich zadávací praxe
Časová dotace:  6 hodin

Celkem časová dotace výuky:                                                          60 hodin
Počet plných přednáškových dnů:                                                         10

 Forma a metody výuky

Vzdělávací program je realizován výhradně prezenční formou a sestává z přednášek, workshopů a osobních konzultací v rozsahu 60 hodin výuky.

Metody výuky jsou směrovány k získání teoretických i praktických znalostí tak, aby byl absolvent schopen aplikovat získané know-how ihned ve své vlastní praxi.

Výklad lektorů je doplněn o doprovodné diskuze, rozbor případových studií formou otevřeného workshopu nebo o ukázky úspěšného řešení konkrétních problémů v oblasti veřejného investování.

 Ukončení vzdělávacího programu

Úroveň přednášejících a celková koncepce programu nemá v prostředí České republiky konkurenci. Usilujeme proto, aby byla zajištěna co nejvyšší prestiž a hodnota jeho výstupů. Certifikát o absolvování získá pouze ten, kdo absolvuje minimálně 80% vypsaných přednášek a úspěšně složí závěrečnou ústní zkoušku před zkušební komisí.  

 Účast náhradníka na přednáškách

Aby byla zachována kontinuita programu a hodnota jeho výstupů, je možné, aby se dvou výukových dnů (přednášek) účastnil místo stálého frekventanta jeho náhradník. Ten je povinný zajistit přenos informací ke stálému účastníkovi a k vysílací organizaci. 

 Místo výuky   

Prostory Institutu postgraduálního vzdělávání, hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4

 Termín zahájení 2. běhu:

2. března 2017 (Rozvrh ke stažení  ZDE (227.8 kB, Adobe Acrobat dokument))

 Cena

Cena vzdělávacího programu zahrnuje 10 plných výukových dnů s deseti přednášejícími a závěrečnou zkoušku před zkušební komisí. V průběhu výuky mají účastníci k dispozici občerstvení formou cofee breaků. Obědy si účastníci hradí sami.

 CENA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU                                                      Kč 35.000,- (+21% DPH)

 Přihláška

Vyplněnou přihlášku naskenujte a zašlete na e-mailovou adresu slachta@bibs.cz

(přihláška ke stažení  ZDE (215.9 kB, Adobe Acrobat dokument))

 UPOZORNĚNÍ!
Příjem přihlášek pro druhý běh bude ukončen po naplnění kvóty 25 účastníků. Ti, kteří se přihlásí po uzávěrce, budeme kontaktovat a informovat o vypsání dalších termínů.

 Více informací na info@bibs.cz

nebo

Vedení projektu:
PhDr. Michal Šlachta, tel. 777885537,  e-mail: slachta@bibs.cz
Bc. Lenka Podborská, tel. 775879902,  e-mail: podborska@bibs.cz