B.I.B.S - Knihovny a Bookshop

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » O nás » Knihovny a Bookshop

Knihovny a Bookshop – vydáno lektory BIBS

Studium všem našim studentům usnadňuje přístup do nových fulltextových online databází ekonomické, manažerské a právnické literatury, který získají v rámci ceny studia, stejně tak jako základní studijní literaturu.

Studenti vysoké školy BIBS tak mají komfortní, snadný a kvalitní přístup k mezinárodním i českým zdrojům literatury. Tato služba studentům výrazně zjednodušuje zpracování písemných prací a dizertací, i celé studium.

On-line databáze k dispozici

  • E-BRARY: rozsáhlá databáze mezinárodních titulů z oblasti ekonomie, managementu, financí a dalších, velká část v plném znění (fulltext).
  • BECK ONLINE: fulltextová verze ceněných právních časopisů nakladatelství C. H. Beck (Právní roz-hledy, Soudní rozhledy, Právní zpravodaj, Trestněprávní revue, AdNotam).

Ještě rozsáhlejší zdroje online literatury jsou pak k dispozici studentům britských validovaných programů a doktorského programu (PhD). Ti mají pro své studium zajištěn přístup do rozsáhlých elektronických zdrojů partnerských univerzit, jimiž jsou studenty.

Literatura ke studiu

Organizaci studia studentům také ulehčuje to, že vysoká škola BIBS poskytuje jako standard zdarma základní studijní literaturu (Module Handbook) ke všem vyučovaným modulům u všech studijních programů.

  • Tzv. Module Handbook obsahuje kromě popisu modulu, zadání písemné práce, kontaktů na vyučující, zdrojů další doporučené literatury a dalšího také kompletní kopie prezentací, které vyučující použijí při výuce. Module Handbook má pro každý modul přehlednou standardizovanou strukturu, obsahuje kompletní informace nutné pro úspěšné absolvování modulu a k dispozici je i ke stažení na intranetu školy.
  • U některých programů (MBA, LLM) jsou součástí základní literatury také knižní publikace k dané problematice, nebo skripta vytvořená vyučujícími přímo pro daný modul.

Studenti BIBS – vysoké školy mohou v ceně studia navštěvovat výborně vybavené knihovny v Brně a Praze, konkrétně:

  • Moravskou zemskou knihovnu v Brně – www.mzk.cz  , která je se svými téměř čtyřmi miliony titulů druhou největší knihovnou v České republice
  • Městskou knihovnu v Praze – www.mlp.cz 

Studenti bakalářských a magisterských programů naší vysoké školy si nemusí další doporučenou studijní literaturu sami nakupovat nebo se potýkat s tím, že školou doporučená studijní literatura není na trhu momentálně k dispozici a mohou si studijní materiály objednat pohodlně z domova prostřednictvím našeho bookshopu. 

Objednávky zasílejte na e-mail bookshop@bibs.cz

  

Business plán - krok za krokem

AutorRadim Červený, Jiří Ficbauer, Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský
TypPříručka
Počet stran240
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2014
ISBN978-80-7400-511-4
Pro vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, jež mohou využití podnikatelských příležitostí zhatit, a rovněž správné posouzení přiměřenosti zdrojů, které musí být pro dosažení určitých podnikatelských cílů k dispozici. Klíčová rozhodnutí mohou být samozřejmě uskutečněna i intuitivně, systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací a vyvozování závěrů z nich však rozhodně nemohou škodit. Na jejich základě lze bezpochyby vytyčovat dlouhodobé podnikatelské a manažerské cíle úspěšněji, lze i lépe předvídat možná rizika.
Publikace navazuje na několik předchozích příruček, jejímiž autory jsou odborníci působící na B.I.B.S. – vysoké škole, zaměřených na jednotlivé úrovně a oblasti strategického řízení firmy – korporátní a business strategie, ale i na tzv. funkční oblasti – strategického řízení výroby, informací, marketingu, lidských zdrojů a nákupu.
Přináší praktický návod, jak postupovat v situaci, kdy je třeba zpracovat strategické dokumenty nezbytné pro realizaci nového, dosud ve firmě neexistujícího podnikání, případně pro řízený útlum podnikání již ve firmě existujícího. I v češtině se v této souvislosti používá termín business plán, případně podnikatelský plán či podnikatelský záměr.
Kniha je určena nejen studentům manažerských programů MBA, ale vzhledem ke svému praktickému zaměření zde naleznou cenné informace také vedoucí pracovníci všech typů podniků.

Bez DPH:

378 Kč

S DPH:

430 Kč

KOUPIT

Finanční strategie - krok za krokem

AutorRadim Červený, David Ficbauer, Jiří Ficbauer, Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Petr Novák, Vladimír Zecha
TypPříručka
Počet stran224
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2015
ISBN978-80-7179-564-3
Finanční strategie je významným nástrojem zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře. Nabízí celou řadu prostředků, s nimiž lze velmi účinně a efektivně pracovat a které, jsou-li vhodně použity, přinášejí výsledný pozitivní efekt v relativně krátkém čase. Účinnost finanční strategie záleží především na kvalitě manažerských týmů.
Finanční strategie, obdobně jako ostatní funkční strategie či průřezová strategie, musí vycházet z analýzy mise a vize společnosti a nadřazených strategií. Cíle finanční strategie musí být v souladu se strategickými cíli podniku. Je přitom velmi důležité, aby oblast firemních financí byla efektivně řízena na všech úrovních – strategické, taktické i operativní. Praxe však ukazuje, že strategická úroveň řízení firemních financí bývá často zanedbávána a pozornost se zaměřuje především na „taktiku“, případně „operativu“. Finanční strategie obvykle zůstává ve stínu finančních analýz a finančního plánování, a to i v odborné literatuře.
Publikace je zaměřena prakticky – poskytuje návod, jak vytvořit vhodnou finanční strategii. Objasňuje, jak je nezbytné metodicky postupovat, na co klást důraz a čeho se naopak vyvarovat.
Kniha je určena nejen manažerům a vlastníkům firem, ale také studentům MBA studia i studentům VŠ ekonomického zaměření.

Bez DPH:

315 Kč

S DPH:

350 Kč

KOUPIT

Strategické řízení - teorie pro praxi

AutorMiloslav Keřkovský, Oldřich Vykypěl
TypPříručka
Počet stran224
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2006
ISBN80-7179-453-8
Poznání, hodnocení a racionální uplatňování poznatků o objektivních vývojových tendencích v řízení podniku se stává jedním z nejvýznamnějších požadavků kladených na vedoucí pracovníky. Podnik, který chce v prostředí tržní ekonomiky přežít a úspěšně se rozvíjet, je nucen daleko více se zabývat vývojovými trendy působícími v jeho okolí a rozhodujícím trendům se pružně přizpůsobovat.
Druhé vydání úspěšné publikace je doplněno o některé nové metodologické poznatky, přitom důraz je opět kladen na aplikaci teorie v praxi. Autoři hledají odpověď na klíčové otázky: Kdy je nezbytné změnit strategii firmy? Jak postupovat při formulaci návrhu strategie? Jak vybrat optimální strategii? Jak zvolenou strategii správně realizovat? Hlavní přínos publikace spočívá ve zpřístupnění nejnovějších poznatků z oblasti strategického řízení a poskytnutí návodu, jak postupovat při aplikaci teorie v praxi.

Bez DPH:

378 Kč

S DPH:

430 Kč

KOUPIT

Ekonomie pro strategické řízení - teorie pro praxi

AutorMiloslav Keřkovský
TypPříručka
Počet stran200
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2004
ISBN80-7179-885-1
Příručka je zaměřena na praktické využití znalostí mikroekonomie při strategickém řízení firmy. Pozornost je věnována zejména problematice rovnováhy na trzích zboží a služeb, dále se zabývá otázkou rovnováhy firmy a rovnováhou na trzích výrobních faktorů. Na rozdíl od běžných učebnic mikroekonomie se autor zaměřil pouze na ty teoretické aspekty, které mají naději na uplatnění v praxi. Velkou část textu proto tvoří příklady, případové studie a modelové aplikace.

Bez DPH:

378 Kč

S DPH:

430 Kč

KOUPIT

 

Moderní přístupy k řízení výroby - teorie pro praxi

AutorMiloslav Keřkovský, Ondřej Valsa
TypPříručka
Počet stran176
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2012
ISBN978-80-7179-319-9
Třetí doplněné vydání nejprodávanější publikace ediční řady C. H. Beck pro praxi přináší v oblasti přístupu k řízení výroby řadu nových postřehů. Kniha si v průběhu let získala oblibu nejen u manažerů, kteří jsou v praxi nuceni rychle reagovat na měnící se podmínky podnikání, ale slouží i jako učebnice v MBA a MSc programech B.I.B.S. – vysoké školy a také na dalších školách v České republice i na Slovensku.
Za čtyři roky, které uplynuly od předchozího vydání, došlo k řadě změn. Především tlak na ceny výrobků a služeb, a tím na výrobní náklady, v důsledku světových ekonomických problémů dále zesílil. Firmy v tomto prostředí hledají veškeré možnosti, jak náklady na výrobu snížit, a to při zachování konkurenceschopnosti výrobků. Klasické Porterovo schéma polarizovaných nákladových a diferencovaných strategií již mnohdy neplatí. Zákazník stále častěji požaduje specifické výrobky a služby za nízkou cenu.
V konkurenčním prostředí obstojí zcela jistě jen ty podniky, které budou přicházet na trh s novými produkty, budou mít výraznou inovační schopnost a budou umět efektivně řídit své náklady. Dvojnásob pak platí toto tvrzení v současné složité ekonomické situaci.

Bez DPH:

351 Kč

S DPH:

390 Kč

KOUPIT

Strategické řízení firemních informací - teorie pro praxi

AutorMiloslav Keřkovský, Miloš Drdla
TypPříručka
Počet stran204
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2003
ISBN80-7179-730-8
Publikace obsahuje ucelený přehled progresivních přístupů ke strategickému řízení firemních informací. Zahrnuje problematiku strategické analýzy, formulace a implementace strategií a strategického řízení. Těžištěm výkladu řízení je tříúrovňový model strategického řízení, kde strategie vyšší úrovně je rozpracována na úrovni nižší. Pozornost je věnována také implementačním aspektům a dělbě práce mezi top managementem a specialisty. Výklad dokresluje řada schémat a obrázků. V závěru jsou zařazeny příklady, případové studie a citáty z tisku.

Bez DPH:

351 Kč

S DPH:

390 Kč

KOUPIT

Strategický marketing - teorie pro praxi

AutorAlena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Dana Odehnalová, Oldřich Vykypěl
TypPříručka
Počet stran192
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2009
ISBN978-80-7400-120-8
Podnikatelský úspěch firmy v tržním hospodářství závisí hlavně na včasném předvídání tržních příležitostí a schopnosti řešit potenciální problémy strategického charakteru. Základem úspěšného marketingu je vytvoření vhodné marketingové strategie. V praxi však často strategické řízení marketingu v mnoha podnikatelských subjektech dostatečně efektivně nefunguje. Příčiny jsou různé, od velkého operativního vytížení manažerů a vlastníků firem až po roztříštěnost a složitou aplikovatelnost existujících marketingových teorií. Cílem publikace je proto nabídnout prakticky aplikovatelnou metodologii, resp. koncept strategického řízení marketingu, který se vyznačuje specifickými vlastnostmi: má jasně stanovenou pozici v systému firemních strategií, jasně definovaný obsah, jsou vymezeny strategické analýzy nuzné k formulování marketingové strategie a poskytuje praktický návod jak postupovat i ve všech dalších fázích strategického řízení marketingu.
Text je rozdělen do čtyř kapitol (Strategické řízení marketingu, Koncept strategického řízení preferovaný autory publikace, Obsah marketingové strategie podrobně, Marketingová strategie v praxi); jako příloha je uvedena Doporučená struktura strategického plánu pro marketing. Součástí publikace je také přehled nejdůležitějších pojmů, aktuální literatura a rejstřík. 

Bez DPH:

351 Kč

S DPH:

390 Kč

KOUPIT

Personální strategie - teorie pro praxi

AutorAlena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Lubomír Kostroň
TypPříručka
Počet stran176
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2012
ISBN978-80-7179-564-3
Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zhatit. Ty mohou být samozřejmě rozpoznány i intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací však rozhodně nemohou škodit. Na jejich základě lze bezpochyby vytyčovat dlouhodobé podnikatelské a manažerské cíle úspěšněji a lze i lépe předvídat možná rizika. Systematicky získané analytické informace mohou být užitečné i ve fázi návrhu, zdůvodňování, schvalování, prosazování a naplňování strategií. Uvedené činnosti lze označit souhrnně názvem "procesy strategického řízení".
Příručka "Personální strategie – teorie pro praxi" navazuje na několik předchozích publikací autorů působících na B.I.B.S. – vysoké škole, které jsou zaměřeny na jednotlivé úrovně a oblasti strategického řízení firmy. Jejím cílem je vysvětlit základní aspekty strategického řízení personální obasti, resp. formulace personální strategie – kam do systému firemních strategií personální strategii umístit, jak ji s ostatními strategiemi provázat, jaký by měla mít personální strategie obsah, jak strategické řízení personální oblasti realizovat v praxi, a to od strategické analýzy přes formulaci a implementaci strategie až po kontrolu jejího plnění.

Bez DPH:

315 Kč

S DPH:

350 Kč

KOUPIT

 

Business strategie - krok za krokem

AutorAlena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Milan Mathauser, Ondřej Valsa
TypPříručka
Počet stran176
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2013
ISBN978-80-7400-455-1
Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zhatit. Ty mohou být samozřejmě rozpoznány také intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací však rozhodně nemohou škodit. Na jejich základě lze stanovit dlouhodobé podnikatelské a manažerské cíle úspěšněji a lze i lépe předvídat možná rizika. Systematicky získané analytické informace mohou být užitečné také ve fázi návrhu, zdůvodňování, schvalování, prosazování a naplňování strategií, tedy v tzv. procesu strategického řízení.
Příručka "Business strategie – krok za krokem" navazuje na několik předchozích publikací autorů působících na B.I.B.S. – vysoké škole, které jsou zaměřeny na jednotlivé úrovně a oblasti strategického řízení firmy. Hlavní důraz je přitom kladen na metodologii strategického řízení. Jejím cílem je objasnit základní aspekty strategického řízení na úrovni business strategie a vysvětlit, kam do systému firemních strategií business strategii umístit, jak ji s ostatními strategiemi provázat, jaký by měla mít obsah a jak ji realizovat v praxi: od strategické analýzy přes formulaci a implementaci strategie až po kontrolu jejího plnění.
Nedílnou součástí publikace je také ucelený komentovaný příklad formulace business strategie, který je čtenáři zpřístupněn na speciálních webových stránkách.

Bez DPH:

315 Kč

S DPH:

350 Kč

KOUPIT

 

Strategie nákupu - krok za krokem

AutorRadim Červený, Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, František Němeček
TypPříručka
Počet stran176
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2013
ISBN978-80-7400-414-8
Význam nákupu pro podnik se v posledních letech zásadně změnil. V minulosti byl nákup považován za podpůrnou funkci, jejímž úkolem bylo zajistit ve firmě dostatek materiálu, polotovarů a dílů pro vlastní výrobu. Místo realizace ucelené strategie nákupu se uvažovalo pouze o splnění plánu výroby a zajištění zásob materiálu, v lepším případě o nepřekročení kalkulovaných nákladů na materiál. Situace se začala měnit v průběhu 90. let, kdy s postupující globalizací tlak konkurenčního prostředí dále zesílil. Ukázalo se, že nákup má významný strategický potenciál a že může být důležitým zdrojem konkurenční výhody.
V současnosti se role nákupu postupně rozšiřuje do oblastí, jako je spolupráce s dodavateli na inovacích, nákup veškerých služeb včetně outsourcingu podpůrných funkcí, standardizace procesů v celém dodavatelském řetězci, využití konceptu Total Cost of Ownership, identifikace a řízení rizik spojených s nákupem, stlačování dodavatelského řetězce v čase, prostoru a nákladech s využitím konceptu štíhlých procesů atd.
Příručka navazuje na několik předchozích publikací autorů působících na B.I.B.S. – vysoké škole, které jsou zaměřeny na jednotlivé úrovně a oblasti strategického řízení firmy. Přináší návod, jak strategii nákupu formulovat tak, aby se nákup stal jednou z konkurenčních výhod podniků, stejně jako inovace, marketing či rozvoj lidských zdrojů. Obsahuje také příklady a případové studie.
Součástí publikace je také slovníček pojmů, seznam aktuální odborné literatury a rejstřík.
Kniha je určena především ředitelům společností, liniovým manažerům, vedoucím nákupů, ale i ostatním zájemcům o tuto problematiku.

Bez DPH:

378 Kč

S DPH:

430 Kč

KOUPIT

 

IS/IT strategie - krok za krokem

AutorAlena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Jitka Kominácká, Radka MacGregor Pelikánová, Martin Vitouš
TypPříručka
Počet stran208
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2015
ISBN978-80-7400-272-4
IS/IT jsou z pohledu současné praxe managementu rozporuplný fenomén. Pro každou organizaci mohou být příležitostí – strategickou zbraní, prostředkem pro získávání strategických informací z oblasti vývoje nových výrobků a služeb, nových trhů, způsobů organizace a řízení, komunikace a vytvářená distribučních kanálů se zákazníky a dodavateli, prostředkem zvyšování produktivity, efektivnosti, kvality, flexibility výroby a služeb. IS/IT jsou nezbytné vzhledem ke globalizaci a zvyšující se dynamice trhů, zkracování inovačních cyklů a zvyšování intenzity konkurenčního boje. Stále více rozhodují o podnikatelském úspěchu či neúspěchu. Zasahují do všech oblastí managementu a týkají se stále většího okruhu zainteresovaných osob (stakeholders). Na druhé straně, i přes trendy zvyšování výkonů a snižování jednotkových nákladů na IS/IT, zejména hardware, jsou IS/IT velmi nákladné a manažeři mívají problém se zdůvodňováním návratnosti příslušných investic.
Je důležité, aby oblast IS/IT byla efektivně řízena, a to na všech úrovních – strategické, taktické a operativní. Nejdůležitější je přitom strategický úroveň, protože rozhodování uskutečňována na strategické úrovni řízení ovlivňují úspěšnost podnikání nejvíce.
Publikace přináší konkrétní návod, jak při formulaci IS/IT strategie v praxi postupovat a jak ji správně implementovat.
Publikace je určena zejména manažerům podniků a studentům MBA.

Bez DPH:

441 Kč

S DPH:

490 Kč

KOUPIT

 

Úvod do mikroekonomie s využitím prvků distančního studia

AutorMiloslav Keřkovský, Jiří Luňáček
TypEkonomický titul
Počet stran216
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2012
ISBN978-80-7179-365-6
Faktory a veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka, nejsou většinou přímo objektivně měřitelné. To, jak hodnotíme ekonomické děje, má zpravidla výrazný prvek subjektivity. Zásadním rozdílem mezi přírodními vědami a ekonomií je přesnost a spolehlivost fungování jednotlivých zákonů. Obě kategorie věd mají společné to, že ve svém zkoumání zjednodušují určité skutečnosti. V přírodních vědách však tato zjednodušení mají na celkový výsledek zanedbatelný vliv, a proto také zformulované zákony přírodních věd popisují realitu poměrně věrně. Naproti tomu ekonomické zákony jako takové musíme většinou chápat pouze jako převažující rysy a tendence, prováděná zjednodušení se zde projevují zcela zásadně. Pro popis reality ale jinak využívají jak přírodní, tak ekonomické vědy v podstatě stejné prostředky, ať již jde o matematické rovnice či grafické zobrazení. Přesto i v ekonomii existují zákonitosti, které chování subjektů ekonomicky determinují a jejichž studium je předmětem ekonomie (makroekonomie a mikroekonomie).
Pro ekonomy a manažery je důležité nejen poznat metody a nástroje, které mikroekonomie používá při popisu a hodnocení ekonomické reality, ale také vědět, jak tyto nástroje a metody použít při řešení konkrétních situací, které mohou nastat. Učebnice se primárně zaměřuje právě na ty části mikroekonomie, které je možno využít pro řešení běžných ekonomických problémů.

Bez DPH:

315 Kč

S DPH:

350 Kč

KOUPIT

Budujeme důvěryhodnou firmu

AutorIvo Rolný
TypPříručka
Počet stran192
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2014
ISBN978-80-7400-286-1
Posláním této knihy je představit podnikatelskou etiku jako konkurenční výhodu na trhu, která přináší konkrétní výstupy nejen morálního, ale i ryze ekonomického charakteru. Publikace obsahuje základní teoretická východiska daného tématu i praktické příklady.
V teoretické části jsou objasněny historické souvislosti chápání etiky v podnikatelské sféře. V prakticky zaměřených kapitolách jsou vysvětleny postupy, které umožňují zkvalitnit podnikovou strategii transparentně etickým přístupem. Cílem je vybudovat důvěryhodnou firmu pro všechny subjekty na trhu. Ve vnějším prostředí podniku přináší kredibilita jednoznačné preference zákazníků, odběratelů, dodavatelů, investorů atd. v rámci vnitřního prostředí výrazným způsobem pozitivně ovlivňuje efektivitu managementu, komunikaci, mezilidské vztahy, loajalitu zaměstnanců a celkovou úroveň firemní kultury.
Legitimní požadavek společenské odpovědnosti v podnikání se v současnosti stává obecným trendem všech ekonomických aktivit. Firmy, které jej nezachytí a nebudou etiku systematicky implementovat do své strategie, se vystavují nebezpečí, že z dlouhodobého hlediska ztratí svoji pozici na trhu.

Bez DPH:

378 Kč

S DPH:

420 Kč

KOUPIT

Moderní ICT pro podporu a rozhododvání

AutorJitka Kominácká
TypPříručka
Počet stran144
VydavatelstvíC. H. Beck
Rok vydání2014
ISBN978-80-7400-531-2
Internet odstranil problém s nedostupností informací. Informace potřebné pro výkon své práce ukládáme do databází podnikových informačních systémů, kde jsou lépe či hůře chráněny proti neoprávněnému využití. Mnohdy jsou nám dostupné v prostředí Internetu kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím „chytrých“ telefonů a tabletů.
Manažeři na vyšších úrovních řízení mají zpravidla odpovědnost za implementaci a využívání ICT v podniku. V současné době však již neřeší problém, jak získat uložené informace, ale jak se nenechat zahltit nepotřebnými informacemi, jak mít k dispozici pouze a právě ty informace, které potřebují. K tomu mohou významně přispět znalosti základních komunikačních a informačních technologií a schopnost efektivně je využívat pro podporu operativního i strategického rozhodování.
Cílem knihy je systematicky a komplexně přiblížit informační a komunikační technologie jako významný nástroj pro podporu rozhodování.

Bez DPH:

351 Kč

S DPH:

390 Kč

KOUPIT