B.I.B.S - Struktura a obsah studia

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Struktura a obsah studia

Magisterský program MSc in Business Management funguje na základě široce uznávaného kreditového systému a je hodnocen 180 kredity. Představuje optimálně vyváženou kombinaci modulů zaměřených na ekonomiku a management firmy a je rozdělen do tří obsahově navazujících ročníků:

1. V PRVNÍM ROČNÍKU se studenti seznámí jak s klíčovými teoretickými přístupy v oblasti ekonomiky a managementu, tak i s příklady jejich praktické aplikace a využití. Ekonomický základ položí především modul Business Mathematics and Statistics. Moderní koncept pro skutečně efektivní vykonávání jakékoliv vyšší vedoucí pozice si studenti osvojí v modulu Introduction to Management. Další vědomosti a dovednosti potřebné k úspěšnému výkonu manažerské funkce dále posluchači získají v modulech Managing Human Resources a Managing Finances and Risk.

2. V DRUHÉM ROČNÍKU budou student pokračovat získáváním specializovaných znalostí v konkrétních manažerských odvětvích v rámci modulů Marketing Management a Managing Information. Na změny probíhající v turbulentním prostředí moderního byznysu je pak připraví modul Change a Leadership. Poslední modul si pak posluchači budou moci vybrat dle vlastního zájmu a preferencí z nabídky osmi volitelných předmětů zaměřených na atraktivní a aktuální témata, jako je například elektronický obchod, interkulturní management, management inovací a mnohá další.

3. VE TŘETÍM ROČNÍKU posluchači zpracovávají a odevzdávají dizertační práce pod vedením vybraného lektora. Teoretické nástroje pro její vytvoření získávají studenti v modulu Management Research Methods.

Business Mathematics and Statistics

Tento modul posluchačům vysvětlí důležitost matematiky a statistiky v ekonomii prostřednictvím základní charakterizace matematických a statistických metod a přístupů. V modulu budou popsány různé druhy analýzy, jako například analýza příjmů, analýza poptávky a další. Studenti se dále seznámí i s dalšími klíčovými tématy této oblasti, zejména se základními výpočtovými metodami používanými v ekonomii či konceptem elasticity při rozhodování.